Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2017-09-01-től

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés

II. Adatok, alapvető fogalmak

III. Vonatkozó jogszabályok

IV. Az ÁSZF hatálya

V. A szerződés nyelve, a szerződés formája

VI. Árképzés

VII. Panaszkezelés

VIII. Szerzői jogok

IX. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

X. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

XI. Eljárás hibás ár esetén

XII. A honlap használata

XIII. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

XIV. Fizetési módok

XV. Átvételi módok, átvételi díjak

XVI. Teljesítési határidő

XVII. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

XVIII. Szerződésszegés a megrendelő által (csalás, károkozás)

XIX. A vevőt megillető elállási jog

XX. Kellékszavatosság, termékszavatosság

 

I. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban:ÁSZF) tartalmazó dokumentum az ebiomarket.hu webshop szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, szabályokat rögzíti.

Vissza az oldal tetejére

 

II. Adatok, alapvető fogalmak

A Szolgáltatóra vonatkozó adatok:

Név:                                Velemi-Bau BtSzalontai Ildikó e.v.

Székhely:                        9726  Velem,  Rákóczi utca 561222 Budapest, Héja u. 3.

Levelezési cím:               9726  Velem,  Rákóczi utca 56 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 5.

Üzlet, átvételi pont címe:  Személyes átvétel nincs ! 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 5.

Adószám:                         21066287-2-18

Cégjegyzékszám :            18-06-104430

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve :      Kőszegi Közös Önkományzati Hivatal  Jegyzője  

                                                                         Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltsége    9726 Velem Rákóczi út.73

Nyilvántartási szám:   9/2018

  6036636-2-43

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36308235716+36-704183442

E-mail:      harmonia@ebiomarket.hu

Honlap: http://www.ebiomarket.hu

Bankszámlaszám:   Sopron Bank  17600042-00053792-00200004    Előre Utalás csak előzetes egyeztetés után lehetséges  !0002-10685592-49030011

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: ShopRenter.hu Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Elérhetőség: +36-1/234-5011, info@shoprenter.hu

Fogalmak:

Eladó: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot befogadó és teljesítő, szerződést kötő szolgáltató

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: http://www.ebiomarket.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Vissza az oldal tetejére


III. Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Vissza az oldal tetejére

 

IV. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF személyi hatálya Eladóra és Vevőre, tárgyi hatálya pedig a felek között létrejövő szerződés tartalmára terjed ki. Ennek megfelelően az ÁSZF tartalmazza a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

Vevő a megrendelése véglegesítése előtt elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely nyilatkozat elengedhetetlen feltétele a megrendelés leadásának. 

Jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő közzététellel lép hatályba.  A változtatások a közzététel előtt létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Vissza az oldal tetejére

 

V. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, a szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek.

Vissza az oldal tetejére

 

VI. Árképzés

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés szerint kiszabandó ÁFÁ-t. Az árváltozás jogát Eladó fenntartja, az életbe lépett szerződések (megrendelések) árát e jog nem befolyásolja.

Vissza az oldal tetejére

 

VII. Panaszkezelés

Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye:   Ügyintézés e-mail ben vagy telefonon lehetséges  3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 15. Egészségliget Biobolt

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:  Hétköznap H-P  9-18 óráig

Nyitva tartás :      A webáruház nyítva tartása : 0-24  óráig , a hét minden napján 

Hétfő: Zárva
Kedd: 9h-17h
Szerda: 9h-17h
Csütörtök: 9h-18h
Péntek9h-17h
Szombat:8h-12h
Vasárnap: Zárva

Telefon:  06208233494 + 0620823349436-704183442

Internet cím: http://www.ebiomarket.hu

E-mail:     harmonia@ebiomarket.hu

Eladónak törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja vagy megküldi e-mailben. Eladó vállalja, hogy a fogyasztói jogvitát elsősorban tárgyalás útján rendezi.

Amennyiben Eladó és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a fogyasztó rendelkezésére:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: a vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Amennyiben Eladó Vevő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, melynek keretében fennáll az Eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá köteles a békéltető testület előtti megjelenésre.

Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása a Vevő (fogyasztó) kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform: az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Vevő és Eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Vissza az oldal tetejére

 

VIII. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Velemi-Bau Bt 

Vissza az oldal tetejére

 

IX. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem zárja ki a szerződés hiányossággal illetve hatálytalansággal nem érintett további pontjai érvényességét.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Vissza az oldal tetejére

 

X. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Vevő felel a megrendelése során megadott adatok pontosságáért. Vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a Vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vevőre áthárítani. Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét, melyért Eladó felelősségét kizárja.

Vissza az oldal tetejére

 

XI. Eljárás hibás ár esetén

Amennyiben a honlapon hibásan jelenik meg a termék ára, Eladónak a hibás áron nem áll módjában elfogadni a vételi ajánlatot (megrendelés). Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre a szerződés. A hibás áron tett vételi ajánlat automatikus visszaigazolása nem minősül az ajánlat elfogadásának. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

Vissza az oldal tetejére

 

XII. A honlap használata

A vásárlás regisztrációhoz kötött. Vevő a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket, vagy a kereső felületen közvetlenül megkeresheti a terméket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, árát, egységárát, leírását. A fényképeken esetlegesen látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Eladó az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállal.

A Termék kiválasztása után Vevő a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettség keletkezne, a kosárba helyezés önmagában nem minősül ajánlattételnek.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig –módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Vevő a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát.

A „Kosár” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a fizetendő teljes vételár. A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával elindul a megrendeléssel kapcsolatos adatok rögzítése. Először a „Személyes adatok” dobozban ki kell választani a „Számlázási cím”-et és a „Szállítási cím”-et. Alapesetben a regisztráció során megadott adatok közül lehet választani, de új adatok is rögzíthetőek. A „Tovább” gombbal elérhetővé válik a „Szállítási mód” kiválasztása, ahol be kell jelölni, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén. A „Tovább” gombbal elérhetővé válik a fizetési mód kiválasztása, majd a „Rendelés összesítése”, ahol láthatók összegezve a megadott adatok.

Az adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés” gombra kattintva zárható le a megrendelés, melynek feltétele az ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásul vétele, elfogadása.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vevő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Vevő a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Vissza az oldal tetejére

 

XIII. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Vevőt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Ez esetben a 48 órás ajánlati kötöttséget követően Vevő haladéktalanul köteles e-mail útján tájékoztatni Eladót, hogy a vételi ajánlatát visszavonja.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Vevő a rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a Vevő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vevő ajánlata elfogadásának. Amennyiben Vevő észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Vevő köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – Eladóval e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Vevő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt (pl. technikai hiba miatt), úgy kérjük, vegye fel Eladóval a kapcsolatot.

Eladó Vevő ajánlatának elküldését követő 48 órán belül második e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát.  A szerződés a Vevő által tett ajánlatnak az Eladó visszaigazolásával jön létre (második visszaigazolás).

Vissza az oldal tetejére

 

XIV. Fizetési módok

Készpénzes fizetés: Vevőnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor (utánvét) készpénzben, vagy bankkártyával kifizetni, személyes átvétel szállítási mód választása esetén az átvétel helyén készpénzzel, vagy bankkártyával lehet fizetni.

Az utánvét díja: 500 Ft

Bankkártyás fizetés Barionnal:  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 

Vissza az oldal tetejére

 

XV. Átvételi módok, átvételi díjak

Futárszolgálat: a futárszolgálat a Vevő által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át. 

                      Fizetés a futárnál készpénzben vagy bankkártyával lehetséges .

                      Csomagpontoknál a fizetés készpénzzel , vagy bankkártyával lehetséges 

A szállítás bruttó díja a megrendelt termék(ek) összsúlya alapján az alábbiak szerint alakul:

0,01-3 kg 1 690,-Ft

3,01-5 kg 1 890,-Ft

5,01-10 kg 2 200,-Ft

10,01-15 kg 2 400,-Ft

15,01-20 kg 2 600,-Ft

20,01-25 kg 3 000,-Ft

25,01-30 kg 3 400,-Ft

Amennyiben a vásárlás összértéke meghaladja a 29.999,-Ft összeget, de a rendelt termék(ek) összsúlya nem haladja meg a 30 kg-ot, akkor a szállítás díjmentes.

A 30 kg-ot meghaladó összsúlyú rendelés esetén a 30 kg-ot meghaladó termékeket külön csomagban kézbesítjük, melynek díja a külön csomag súlya szerint alakul.

Vissza az oldal tetejére

 

XVI. Teljesítési határidő

A készletek folyamatos online és bolti értékesítése miatt a webshopban látható készletek és a tényleges bolti készletek eltérhetnek egymástól, így előfordulhat, hogy a webshopban már megrendelt termék nem áll rendelkezésre (például mert az üzletben történő értékesítés keretében eladásra került a termék utolsó darabja is). Ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk a termék utánrendeléséről. Amennyiben az utánrendelés nem lehetséges, vagy a beszállító 10 munkanapnál hosszabb határidővel tudja leszállítani a terméket, az esetben haladéktalanul jelezzük a termékoldalon szereplő várható szállítási időtől eltérő szállítási időt. 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben Eladó e-mail útján jelzi. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kizárja.

Vissza az oldal tetejére

 

XVII. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, vagy nagykereskedelmi elérhetősége megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 5 munkanapon belül visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére.

Vissza az oldal tetejére

XVIII. Szerződésszegés a megrendelő által (csalás, károkozás)

A csomag feladását megelőzően Vevőnek bármikor lehetősége van módosításra.

Ha a Vevő szándékosan nem veszi át (pl. elfelejtette lemondani a feladást megelőzően, visszautasítja a megrendelt csomag átvételét, elfelejti átvenni stb.), úgy a feladási- és visszaszállítási díjakat Eladó a Vevőre terheli és felszámításra kerül. Továbbá minden károkozás a Vevőt terheli. A csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll Eladó módjában ismételten elindítani. Amennyiben a károkozás szándékos vagy rosszindulatú volt és ismét megrendelés érkezik az áruházba ugyan erről a címről, úgy kizárólag előrefizetéssel van mód teljesíteni a kérést.Ekkor Eladó felveszi a kapcsolatot Vevővel az utalási adatok egyeztetése céljából.

Amennyiben nem szándékosság történt, hanem egyéb tényezők akadályozták az átvételt, úgy Vevő köteles jelezni Eladónak a kapcsolati elérhetőségei valamelyikén és Eladó megoldást keres a fennálló probléma kezelésére, vállalja, hogy jóhiszeműen jár el. Amennyiben ez a megoldás sem vezet sikerhez, úgy Eladó fel fogja számolni a fent említett költségeket, melyet szükség esetén jogi úton (is) érvényesít.

Minden Eladó által megállapított költség a Vevőt terheli károkozás, csalás vagy hamis és rosszindulatú megrendelés esetén, melyet Eladó jogi úton érvényesít és a rendelkezésére álló adatok alapján eljárást kezdeményez a Hatóságok felé. 

Ha utánvételes csomag nem kerül átvételre és azt Eladónak vissza kell hozatnia saját költségére, úgy legközelebb ugyan arra a címre Eladó visszautasíthatja a szerződés megkötését. Eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendelést visszamondja és/vagy megtagadja a szállítást.

Vissza az oldal tetejére

XIX. A vevőt megillető elállási jog

A Vevőt (fogyasztót) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel:Velemi-Bau Bt ,

9726 Velem Rákóczi utca 56,   harmonia@ebiomarket.hu  

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Szalontai Ildikó 

Cím3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 5.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Eladónak nem áll módjában elfogadni. 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő (fogyasztó) figyelmét arra, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Vissza az oldal tetejére

 

XX. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vevő már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • a gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Vissza az oldal tetejére

 


 

Keresés